คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2550

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.005

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 13/2549
 • หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่7/2556
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • ประกาศนียบัตรประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
 • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้ารุ่นที่ 3
 • วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย.2557 - ก.ค.2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2557 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ยูนิ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค.2559 - พ.ย.2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย.2559 - พ.ย.2560 กรรมการอิสระ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก.พ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ค.2560 - มิ.ย.2560 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - 2558 สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2553 - 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15/2545
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) /2545
 • หลักสูตร Chairman 2000 6/2545
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 9/2548
 • หลักสูตร DCP Refresher 2549

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - 2542 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2553 - 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามัคคีประกันภัย
2549 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.สามัคคีประกันภัย
2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามัคคีประกันภัย
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง
2545 - 2552 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจก.ซิกโก้แอ็ดไวเซอรี่
2544 - 2552 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2539 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม
นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563

สัดส่วนการถือหุ้น:: -ไม่มี -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • -ไม่มี -

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • อบรมทางวิชาชีพบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีด้านการเงิน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540 - 2554 Partner, Pricewaterhouse Coopers, Bangkok
2539 - 2540 EVP - Supporting Function, Pacific Finance & Securities Pcl.
2538 - 2539 Financial Controller, บจก. Siam TV & Communication
2536 - 2539 Principle, Coopers & Lybrand, Bangkok
2535 - 2536 Manager (on secondment basis), Coopers & Lybrand, Reading
2527 - 2535 Senior Manager, Coopers & Lybrand, Reading
นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563

สัดส่วนการถือหุ้น:: -ไม่มี -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ University of Southampton, ประเทศอังกฤษ (ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program รุ่นที่ 206 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA รุ่นที่ 22 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA Greater Mekong Subregion รุ่นที่ 4 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน, สภากาชาดไทย
2558 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 - 2556 Director, Global Markets, The Royal Bank of Scotland
2549 - 2551 Country Debt Head, ABN AMRO Bank N.V.
2545 - 2549 Head of Institutional Marketing and Sales, The Hongkong & Shianghai Banking Corp.
2545 - 2547 กรรมการ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2541 - 2545 Head of Fixed-Income, ABN Amro Bank N.V.
2535 - 2540 Portfolio Manager ฝ่ายการธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจันดราน รัตนาสวามิ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.พ. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Toronto, แคนาดา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - พ.ย.2561 กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - ส.ค.2560 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2557 - พ.ย.2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Quess Corp. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairfax India Holdings Corporation
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ IIFL Holdings Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Thomas Cook (India) Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ Zoomer Media Limited
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ Policyholder Protection กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการ Share Allotment Go Digit General Insurance Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Go Digit Infoworks Services Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bangalore International Airport Ltd.
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา Fairfirst Insurance Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sanmar Engineering Services Ltd.
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน National Collateral Management Services
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ HW Private Investments Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ I Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ H Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Mauritius Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Private Investments Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital Private Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital (Mauritius)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และ Advisory Committee Director Primary Real Estate Investments
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ FAL Corporation
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ ORE Holdings Ltd.
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Cheran Enterprise Private Ltd.
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ HWIC Asia Fund
2545 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการลงทุน ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.
2560 - 2562 กรรมการ Darwin CX
2554 - 2562 กรรมการ Larchmont Developers Private Ltd.
2545 - 2560 กรรมการ First Capital Insurance Ltd.
2554 - 2557 กรรมการ Gulf Insurance
2551 - 2558 กรรมการ Ridley Inc.
นายชัย โสภณพนิช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ส.ค. 2561

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.09

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) 18/2545
 • Chairman 2000/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ

 • เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารการลงทุน” โครงการ IMDP รุ่นที่ 25 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2559 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย.2521 - ก.พ. 2559 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2521 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2519 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2552 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
2531 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2529 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2554 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยนารถ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยวัฒน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.018

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาลัยประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงาน คปภ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 / 2559
 • บรรยายหลักสูตร “ประกันวินาศภัยบริหารความเสี่ยงให้กับคุณและธุรกิจได้อย่างไร” โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหลักสูตร “Insurance Ratings Outlook 2020” โดย Tris และ S&P

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2528 - 2559 กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
2557 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ตั้งใจมั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2560 - มี.ค.2562 กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2558 - มี.ค.2560 กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2562 - ปัจจุบัน กรมการและกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2560 - 2562 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2552 - เม.ย.2562 กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)

คณะกรรมการลงทุน

นายจันดราน รัตนาสวามิ ประธานกรรมการลงทุน

อายุ 70 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.พ. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Toronto, แคนาดา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - พ.ย.2561 กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - ส.ค.2560 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2557 - พ.ย.2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Quess Corp. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairfax India Holdings Corporation
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ IIFL Holdings Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Thomas Cook (India) Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ Zoomer Media Limited
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ Policyholder Protection กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการ Share Allotment Go Digit General Insurance Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Go Digit Infoworks Services Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bangalore International Airport Ltd.
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา Fairfirst Insurance Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sanmar Engineering Services Ltd.
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน National Collateral Management Services
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ HW Private Investments Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ I Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ H Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Mauritius Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Private Investments Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital Private Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital (Mauritius)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และ Advisory Committee Director Primary Real Estate Investments
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ FAL Corporation
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ ORE Holdings Ltd.
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Cheran Enterprise Private Ltd.
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ HWIC Asia Fund
2545 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการลงทุน ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.
2560 - 2562 กรรมการ Darwin CX
2554 - 2562 กรรมการ Larchmont Developers Private Ltd.
2545 - 2560 กรรมการ First Capital Insurance Ltd.
2554 - 2557 กรรมการ Gulf Insurance
2551 - 2558 กรรมการ Ridley Inc.
นายชัย โสภณพนิช กรรมการลงทุน

อายุ 76 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ส.ค. 2561

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.09

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) 18/2545
 • Chairman 2000/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ

 • เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารการลงทุน” โครงการ IMDP รุ่นที่ 25 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2559 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย.2521 - ก.พ. 2559 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2521 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2519 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2552 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
2531 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2529 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2554 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยนารถ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยวัฒน
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการลงทุน

อายุ 50 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556

สัดส่วนการถือหุ้น:ร้อยละ 0.87

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) สำนักงาน คปภ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
 • บรรยายหัวข้อ International Training Course on Advance Insurance Policy Management and Practice โดย Asian Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 - 2558 กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2556 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2557 - 2559 กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ต.ค.2560 - เม.ย.2562 กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงเส้นหมี่ชอเฮง
มิ.ย 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
2560 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรีเซอวิสเซส
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองไทยการทอ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2549 - 2555 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยรีเทรนนิ่ง
2553 - 2561 กรรมการ บจก. วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
2553 - 2561 กรรมการ บจก. ไททันสปอร์ตแวร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556

สัดส่วนการถือหุ้น:ร้อยละ 0.87

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) สำนักงาน คปภ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
 • บรรยายหัวข้อ International Training Course on Advance Insurance Policy Management and Practice โดย Asian Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 - 2558 กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2556 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2557 - 2559 กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ต.ค.2560 - เม.ย.2562 กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงเส้นหมี่ชอเฮง
มิ.ย 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
2560 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรีเซอวิสเซส
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองไทยการทอ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2549 - 2555 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยรีเทรนนิ่ง
2553 - 2561 กรรมการ บจก. วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
2553 - 2561 กรรมการ บจก. ไททันสปอร์ตแวร์
นางนันทินี ชินวรรณโณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri - Kansas City สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • บรรยายหัวข้อ ”การพิจารณารับประกันภัยและการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2537 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2554 - 2560 กรรมการ บจ.ไทยรีไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรกเกอร์
นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.004

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Greater Mekong Subregion Program (CMA-GMS) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
นายจำเริญ ภูษิต กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.000002

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2546 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2529 - 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ม.ค 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ธ.ค.2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและงบประมาณ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลติ้ง
2556 - 2560 กรรมการ บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
2546 - 2560 กรรมการบจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย)
นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Master of Arts - Industral - Organization Psychology Minnesota State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Aon Best Employers 2018 โดย Aon
 • หลักสูตร Business Discovery Day โดย Microsoft Thailand
 • หลักสูตร Techsauce Culture Summit 2019 โดย Techsauce Media
 • หลักสูตร Strategic & Implementation Plan Workshop โดย Cadis Management Consulting
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมการดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย Destination One

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี่
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • บรรยายหัวข้อ การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย / บมจ.ฟอลคอนประกันภัย / บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านสังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการประกันภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • บรรยายหัวข้อ Insurance Management Development Program สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยง บริหารความสุข ในยุคดิจิทัล สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยงอย่างไรในยุคดิจิทัล หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ ระบบประกันภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บรรยายหัวข้อ หลักการกำกับการประกันภัยตามกรอบของ IAIS และโครงการประเมินภาคการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฎิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นางฐิตาพร ธารากิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.012

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2551 - 2559 รองผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี เซอวิสเซส
มี.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี เซอวิสเซส
ม.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2554 - 2559 กรรมการ บจก.ไทยรี เทรนนิ่ง