ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2560

 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 16 และเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
 • บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ EMCS จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ EMCS โดยตรงร้อยละ 100
 • เลิกบริษัท THREB บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน THRES
 • THRES ลงทุนในหุ้นของ Carpool ซึ่งเป็นบริษัท insurance technology

2559

 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 18 และเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็น เงินลงทุนทั่วไป
 • บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ THREA ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ THREA โดยตรงร้อยละ 100
 • เลิก THRET โดยโอนย้ายการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเข้าไปในหน่วยงานหนึ่งใน THRES

2558

 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 25 และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม

2557

 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,215 ล้านบาท และสามารถชำระค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับมหาอุทกภัยในปี 2554 เสร็จสิ้น
 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 42
 • บริษัทฯ ถอนการลงทุนในบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ออกทั้งหมด

2556

 • นำ THREL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 51

2555

 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,512 ล้านบาท ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมหาอุทกภัยปี 2554 และในช่วงเวลานั้น Fairfax ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2554

 • จัดตั้ง THREA เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

2549

 • จัดตั้ง THRES เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินไหมทดแทนและบริการด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นแก่ธุรกิจประกันภัย

2547

 • จัดตั้ง THRET เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

2543

 • จัดตั้ง THREL เพื่อแยกธุรกิจการประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตกับวินาศภัยออกจากกัน
 • จัดตั้ง EMCS เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการค่าสินไหมรถยนต์

2536

 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท

2534

 • เริ่มประกอบธุรกิจรับประกันภัยต่อ เพื่อให้บริการรับประกันภัยต่อกับลูกค้า

2521

 • จัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านวินาศภัยและประกันชีวิต