คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ส.ค. 2561

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.09

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) 18/2545
 • Chairman 2000/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ

 • เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารการลงทุน” โครงการ IMDP รุ่นที่ 25 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2559 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย.2521 - ก.พ. 2559 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2521 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2519 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2552 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
2531 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2529 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2554 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยนารถ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชัยวัฒน
นายจันดราน รัตนาสวามิ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน

อายุ 70 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.พ. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Toronto, แคนาดา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - พ.ย.2561 กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - ส.ค.2560 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2557 - พ.ย.2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Quess Corp. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairfax India Holdings Corporation
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ IIFL Holdings Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Thomas Cook (India) Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ Zoomer Media Limited
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ Policyholder Protection กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการ Share Allotment Go Digit General Insurance Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Go Digit Infoworks Services Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bangalore International Airport Ltd.
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา Fairfirst Insurance Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sanmar Engineering Services Ltd.
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน National Collateral Management Services
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ HW Private Investments Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ I Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ H Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Mauritius Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Private Investments Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital Private Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital (Mauritius)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และ Advisory Committee Director Primary Real Estate Investments
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ FAL Corporation
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ ORE Holdings Ltd.
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Cheran Enterprise Private Ltd.
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ HWIC Asia Fund
2545 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการลงทุน ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.
2560 - 2562 กรรมการ Darwin CX
2554 - 2562 กรรมการ Larchmont Developers Private Ltd.
2545 - 2560 กรรมการ First Capital Insurance Ltd.
2554 - 2557 กรรมการ Gulf Insurance
2551 - 2558 กรรมการ Ridley Inc.
นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ

อายุ 60 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.03

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 1/2543

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.พ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ม.ค.2563 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
2552 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
2538 - 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีดับบลิวดับบลิวซี
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.018

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาลัยประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงาน คปภ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 / 2559
 • บรรยายหลักสูตร “ประกันวินาศภัยบริหารความเสี่ยงให้กับคุณและธุรกิจได้อย่างไร” โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหลักสูตร “Insurance Ratings Outlook 2020” โดย Tris และ S&P

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2528 - 2559 กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
2557 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ตั้งใจมั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2560 - มี.ค.2562 กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2558 - มี.ค.2560 กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
2562 - ปัจจุบัน กรมการและกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2560 - 2562 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2552 - เม.ย.2562 กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15/2545
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) /2545
 • หลักสูตร Chairman 2000 6/2545
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 9/2548
 • หลักสูตร DCP Refresher 2549

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - 2542 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2553 - 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามัคคีประกันภัย
2549 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.สามัคคีประกันภัย
2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามัคคีประกันภัย
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง
2545 - 2552 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจก.ซิกโก้แอ็ดไวเซอรี่
2544 - 2552 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2539 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2550

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.005

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 13/2549
 • หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่7/2556
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • ประกาศนียบัตรประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
 • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้ารุ่นที่ 3
 • วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย.2557 - ก.ค.2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2557 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ยูนิ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค.2559 - พ.ย.2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย.2559 - พ.ย.2560 กรรมการอิสระ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก.พ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ค.2560 - มิ.ย.2560 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - 2558 สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2553 - 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2552

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.08

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Global Business Leaders Program รุ่นที่ 1, LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สัมมนาหัวข้อ Synchonize the Future สมาคม MDRT ประเทศไทย
 • สัมมนาหัวข้อ InsurTech สำนักงาน คปภ.
 • สัมมนาหัวข้อ อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล สมาคมประกันชีวิตไทย/สมาคมประกันวินาศภัย/สำนักงาน คปภ.
 • สัมมนาหัวข้อ สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ.กับภาคธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ ระบบประกันจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บรรยายหัวข้อ CEO Branding การสร้างแบรนด์ของ CEO มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บรรยายหัวข้อ ปรับ Mindset เคล็ดไม่ลับ..กับยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ CEO vision : การสร้างองค์กรที่มีความสำเร็จในระดับสากล แนวทางในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนวัตกรรม คณะพาณิชย์ศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บรรยายหัวข้อ Digital Innovation in Health and Wellness สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ Transformation Business and Organization in a VUCA World สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลฯ
 • บรรยายหัวข้อ ความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ Transformation Brain สถาบันนิวโรจีเนียส
 • บรรยายหัวข้อ เทคนิคบริหารงาน บริหารคน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ กระโจนสู่อนาคตใหม่ที่เรียกว่าอินชัวร์เทค สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2559 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะอำนวยการบริหาร บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC.(หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2558 - 2560 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 - 2556 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2559 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 - 2559 นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2549 - 2553 นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2553 - 2555 อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2550 - 2555 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยุพงษ์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรัพย์เมืองไทย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยุพงษ์
2558 - 2559 ที่ปรึกษา สภาหอการค้าไทย
2552 - 2558 กรรมการ สภาหอการค้าไทย
2558 - 2559 กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุนและการประกันภัย
นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพัน กรรมการ

อายุ 48 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MIT Sloan School of Management สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
เม.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการ BIDV Insurance Corporation, Vietnam
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน Regional Director MS First Capital Insurance Ltd. Singapore
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Falcon Insurance Co., Ltd., Hong Kong Hong Kong
2551 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Falcon Insurance Co., Ltd., Hong Kong
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Fairfax Asia Limited
2555 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Fairfax Asia Limited
2558 - 2560 Regional Director First Capital Insurance Ltd., Singapore
2549 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ First Capital Insurance Ltd., Singapore
นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563

สัดส่วนการถือหุ้น:: -ไม่มี -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • -ไม่มี -

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • อบรมทางวิชาชีพบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีด้านการเงิน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540 - 2554 Partner, Pricewaterhouse Coopers, Bangkok
2539 - 2540 EVP - Supporting Function, Pacific Finance & Securities Pcl.
2538 - 2539 Financial Controller, บจก. Siam TV & Communication
2536 - 2539 Principle, Coopers & Lybrand, Bangkok
2535 - 2536 Manager (on secondment basis), Coopers & Lybrand, Reading
2527 - 2535 Senior Manager, Coopers & Lybrand, Reading
นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563

สัดส่วนการถือหุ้น:: -ไม่มี -

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ University of Southampton, ประเทศอังกฤษ (ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program รุ่นที่ 206 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA รุ่นที่ 22 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA Greater Mekong Subregion รุ่นที่ 4 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน, สภากาชาดไทย
2558 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 - 2556 Director, Global Markets, The Royal Bank of Scotland
2549 - 2551 Country Debt Head, ABN AMRO Bank N.V.
2545 - 2549 Head of Institutional Marketing and Sales, The Hongkong & Shianghai Banking Corp.
2545 - 2547 กรรมการ, ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2541 - 2545 Head of Fixed-Income, ABN Amro Bank N.V.
2535 - 2540 Portfolio Manager ฝ่ายการธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 50 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556

สัดส่วนการถือหุ้น:ร้อยละ 0.87

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) สำนักงาน คปภ.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
 • บรรยายหัวข้อ International Training Course on Advance Insurance Policy Management and Practice โดย Asian Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 - 2558 กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2556 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2557 - 2559 กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ต.ค.2560 - เม.ย.2562 กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงเส้นหมี่ชอเฮง
มิ.ย 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
2560 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรีเซอวิสเซส
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองไทยการทอ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2549 - 2555 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยรีเทรนนิ่ง
2553 - 2561 กรรมการ บจก. วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
2553 - 2561 กรรมการ บจก. ไททันสปอร์ตแวร์
นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ศิลปศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Board Reporting Program 19/2559
 • หลักสูตร Company Reporting Program 17/2560
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 83/2560

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ต.ค.2537 - ปัจจุบัน Executive Secretary บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ