คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ส.ค. 2561

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.09

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP)/2545
 • Chairman 2000/2547

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 - พ.ย.2561 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2559 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย.2521 - ก.พ. 2559 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2554 - ก.ค. 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2521 - มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2519 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2522 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
2531 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2529 - มิ.ย.2560 ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
- กรรมการ บจก.ชัยนารถ
- กรรมการ บจก.ชัยวัฒน
นายสุรชัย ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP)/2545

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - พ.ย.2561 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ม.ค.2559 - ธ.ค.2560 ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2559 - ส.ค.2560 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2551 - 2558 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2534 - 2550 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล
2557 - 2559 กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
2555 - 2559 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
2542 - 2555 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอลซัลติ้ง
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไทยรี เซอร์วิสเซส
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
2558 - 2559 กรรมการ บจก.เปอร์ เอเชีย
2547 - 2559 ประธานกรรมการ บจก.ไทยรีเทรนนิ่ง
2535 - 2558 รองประธานกรรมการ บจก.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท
นายจันดราน รัตนาสวามิ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน

อายุ 68 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ก.พ. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Toronto, แคนาดา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2555 - ส.ค.2560 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค.2557 - พ.ย.2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Quess Corp. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairfax India Holdings Corporation
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ IIFL Holdings Ltd.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ Thomas Cook (India) Ltd.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Zoomer Media Limited
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bangalore International Airport Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการลงทุน Fairfirst Insurance Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sanmar Engineering Services Ltd.
2558 - ปัจจุบัน Nominee Director / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน National Collateral Management Services
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ HW Private Investments Ltd.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ I Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ H Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Mauritius Investments Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ FIH Private Investments Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital Private Ltd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Fairbridge Capital (Mauritius)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / Advisory Committee Director Primary Real Estate Investments
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ FAL Corporation
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ ORE Holdings Ltd.
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Cheran Enterprise Private Ltd.
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ First Capital Insurance Ltd.
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ HWIC Asia Fund
2548 - 2560 กรรมการและประธานกรรมการลงทุน ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.005

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Philosophy, Politics and Economic, Oxford University อังกฤษ

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Directors Certification Program (DCP)/2544
 • The Role of Chairman (RCM)/2544
 • Chairman 2000/2544
 • สัมมนา Chairman Forum 1/2016 “Corporate Governance VS Corporate Performance:Duty or Choice?”

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • CG Forum 1/2016 จริยธรรม : จิตสำนึกหลัก บรรษัทภิบาล โดย ตลท.
 • สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ” โดย สำนักงาน คปภ./2558
 • สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 “IT Governance” โดย สำนักงาน คปภ.

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - พ.ค.2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล
2524 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา บมจ.ผาแดงอินดัสทรี
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2548 - 2553 กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลิตไฟฟ้า
2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เอเค เพลส
ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. โขมพัสตร์
2554 - 2557 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - 2554 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.09

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP)/2543

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - พ.ค.2559 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
2538 - 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีดับบลิวดับบลิวซี
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.02

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP)/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • วิทยาลัยประกันภัยระดับสูงโดยคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจประกันภัย
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)/2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน/2559

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - มิ.ย.2555 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2555 - 2559 กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
2557 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ตั้งใจมั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - มี.ค.2560 กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2553 - 2559 กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
2543 - ปัจจุบัน รองประธาน ประธานกรรมการลงทุน บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP)/2545
 • The Role of Chairman (RCM)/2545
 • Chairman 2000/2545
 • Audit Committee Program (ACP)/2548
 • DCP Refresher/2549

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 - 2542 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2553 - 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สามัคคีประกันภัย
2549 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.สามัคคีประกันภัย
2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามัคคีประกันภัย
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง
2545 - 2552 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจก.ซิกโก้แอ็ดไวเซอรี่
2544 - 2552 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2539 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2550

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.005

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Directors Certification Program (DCP)/2545
 • The Role of Chairman (RCM)/2549
 • Role of the Compensation Committee (RCC)/2550
 • Audit Committee Program (ACP)/2553
 • Financial Institution Governance Program (FGP)/2554
 • Advanced Audit Committee Program (AACP)/ 2556
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)/2556
 • Director Certification Program Update (DCPU)/2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • IT Governance (ITG)/2559
 • ประกาศนียบัตรประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, สวิตเซอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, ออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้า
 • วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
เม.ย.2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - เม.ย.2557 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - 2555 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ.ยูนิ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค.2559 - พ.ย.2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย.2559 - พ.ย.2560 กรรมการอิสระ บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ค.2560 - มิ.ย.2560 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2553 - 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการอิสระ

อายุ 47 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2552

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.08

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Directors Certification Program (DCP)/2543

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • Global Business Leaders Program LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)/2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน/2556
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง/ 2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง /2554 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง /2554 สถาบันวิทยาการประกันภัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน /2550
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ /2548 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2558 - 2559 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 - 2556 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2559 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2553 - 2555 อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 - 2559 นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2549 - 2553 นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - 2559 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2550 - 2555 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2550 - 2555 ประธาน สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยุพยงค์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยุพงษ์
2558 - 2559 ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2558 กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2556 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2548 - 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพัน กรรมการ

อายุ 46 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2555

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MIT Sloan School of Management สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
เม.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
ก.พ.2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
2551 - ก.พ.2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Falcon Insurance Company (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
ก.พ.2558 - ปัจจุบัน Regional Director First Capital Insurance Ltd., Singapore
2549 - ก.พ.2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ First Capital Insurance Ltd., Singapore
ก.พ.2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Fairfax Asia Limited
2555 - ก.พ.2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Fairfax Asia Limited
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการลงทุน

อายุ 48 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556

สัดส่วนการถือหุ้น:ร้อยละ 0.69

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP)/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 3)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 - 2558 กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2556 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2557 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี เซอวิสเซส
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2549 - 2555 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองไทยการทอ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไททันสปอร์ตแวร์
2556 - 2559 กรรมการ บจก.ไทยรี เทรนนิ่ง
นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท

อายุ 53 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท: มิ.ย. 2561

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ศิลปศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • Board Reporting Program 19/2559
 • Company Reporting Program 17/2560
 • Company Secretary Program 83/2560

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท:

 • จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 • ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ต.ค.2537 - ปัจจุบัน Executive Secretary บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ