ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2561
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
2560
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
2559
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB