ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2564
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
ดาวน์โหลดทั้งหมด
2563
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
2562
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB