ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ในวันที่ 04 มีนาคม 2564 ไทยรีได้เผยแพร่ผลประกอบการประจำปี 2563

 • งบกำไรขาดทุน

  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

  กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

  • เงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
  • สินทรัพย์อื่น
  • สำรองประกันภัย
  • หนี้สินอื่น
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัท

  งบกำไรขาดทุน

  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
  และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

  • เงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
  • สินทรัพย์อื่น
  • สำรองประกันภัย
  • หนี้สินอื่น
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัท
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

 • 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  สินทรัพย์ 26,344 12,817 13,566 14,224 12,328 9,755 7,667 6,823
  • เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน
  14,281 8,164 8,213 9,130 7,563 5,781 4,350 4,276
  หนี้สิน 24,358 10,048 9,588 8,977 7,463 6,159 4,173 3,218
  • เงินสำรองทางเทคนิค
  15,652 4,300 4,223 4,183 3,618 3,611 2,862 2,538
  รวมส่วนของเจ้าของ 1,985 2,769 3,979 5,247 4,865 3,596 3,494 3,605
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
  0 0 0 0 0 0 0 0
  • ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  1,985 2,769 3,979 5,247 4,865 3,596 3,494 3,605
  งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,530 4,714 5,262 5,183 4,903 4,849 4,455 4,329
  เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,176 4,462 3,314 3,404 3,041 3,483 3,498 3,944
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม
  859 815 778 1,271 1,349 1,801 1,540 1,615
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา
  3,317 3,647 2,536 2,133 1,691 1,682 1,958 2,329
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,176 4,426 4,112 3,349 3,171 3,359 3,609 3,750
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 7,015 4,478 1,794 1,461 1,485 1,842 1,977 1,836
  ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,781 1,931 1,910 1,438 1,661 1,777 1,669 1,671
  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
  • ตามรายงานตามงบการเงิน
  -4,620 -1,973 417 464 25 -260 -38 243
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ
  256 461 601 558 480 305 193 332
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 138 189 142 200 211 208 197 203
  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 3,279 1,452 1,555 792 1,359 -260 349 171
  ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 0 0 0 0 0
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -1,478 -719 1,821 1,042 1,171 -727 115 212
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -363 676 324 167 541 309 20 17
  กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0 0
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -1,116 -1,395 1,497 875 631 -1,037 95 195
  Per Share Basis (THB/share)
  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.318 -0.37 0.36 0.21 0.15 -0.25 0.02 0.05
  เงินปันผลต่อหุ้น 0 0 0 0.15 0.10 0 0 0
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.57 0.66 0.94 1.24 1.15 0.85 0.83 0.86
  Key Ratio
  Profitability
  อัตราค่าสินไหมทดแทน 168.0 101.2 43.6 43.6 46.8 54.8 54.8 49.0
  อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 42.6 42.7 47.7 42.9 52.4 52.9 46.3 44.6
  อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3.3 4.2 4.3 5.9  6.7 5.6 5.4 5.4
  อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
  • Include mega flood
  213.9 148.1 95.6 92.4 105.9 113.3 106.5 98.9
  • Exclude mega flood
  98.7 99.0 95.6 92.4 105.9 113.3 106.5 98.9
  • Exclude mega flood & 9 projects
  95.0 87.7 83.8 88.5 90.7 96.2 98.6 96.1
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 19.9 12.6 18.8 9.1 17.4 -3.5 7.2 4.9
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -3.8 -7.1 11.3 6.3 0.05 -9.4 1.1 2.7
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -43.0 -58.7 44.4 19.0 12.50 -24.5 2.7 5.5
  Solvency
  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 209 158 297 339 331 302 335 431*
  หมายเหตุ: * : เป็นอัตราส่วน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563
  2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  สินทรัพย์ 27,910 14,682 15,112 14,418 12,395 9,755 7,813 7,007
  • เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน
  15,282 9,378 9,875 9,124 7,404 5,660 4,258 4,199
  หนี้สิน 25,082 10,899 9,656 9,038 7,529 6,222 4,263 3,325
  • เงินสำรองทางเทคนิค
  15,652 4,300 4,223 4,183 3,618 3,611 2,862 2,538
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,828 3,782 5,456 5,380 4,866 3,620 3,549 3,681
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
  555 728 44 60 0 0 0 0
  • ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  2,273 3,054 5,412 5,320 4,866 3,620 3,549 3,681
  งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,530 4,714 5,262 5,183 4,903 4,849 4,455 4,329
  เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,176 4,462 3,314 3,404 3,041 3,483 3,498 3,944
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม
  859 815 778 1,271 1,349 1,801 1,540 1,615
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา
  3,317 3,647 2,536 2,133 1,691 1,682 1,958 2,329
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,176 4,426 4,112 3,349 3,171 3,359 3,609 3,750
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 7,015 4,478 1,794 1,461 1,485 1,842 1,977 1,836
  ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,782 1,930 1,910 1,438 1,661 1,777 1,669 1,671
  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
  • ตามรายงานตามงบการเงิน
  -4,620 -1,973 417 464 25 -260 -38 243
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ
  256 461 601 558 480 305 193 332
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 126 180 132 187 199 200 187 189
  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 1,262 947 3,096 108 447 -227 388 200
  ดอกเบี้ยจ่าย 0.8 0.5 0.2 0.4
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -3,484 -1,215 3,372 372 272 -688 164 255
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -730 536 642 69 368 324 39 33
  กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 45 202 74 25 15 0 0 0
  กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท -2,799 -1,953 2,655 278 -111 -1,012 125 222
  Per Share Basis (THB/share)
  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.80 -0.52 0.63 0.07 -0.03 -0.24 0.03 0.05
  เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00 0.00
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.65 0.72 1.28 1.26 1.15 0.86 0.84 0.87
  Key Ratio
  Profitability                
  อัตราค่าสินไหมทดแทน 168 101.2 43.6 43.6 46.8 54.8 54.8 49.0
  อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 42.4 43.3 47 42.9 52.4 52.9 46.3 44.6
  อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3.6 3.4 4.7 5.9 6.3 5.3 5.2 5.1
  อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด                
  • Include mega flood
  213.9 147.9 95.3 92.4 105.5 113.1 106.2 98.6
  • Exclude mega flood
  98.7 98.8 95.3 92.4 105.5 113.1 106.2 98.6
  • Exclude mega flood & 9 projects
  94.5 87.4 83.5 88.1 90.3 95.9 98.3 95.7
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.6 4.7 4.6 4.9 5.1 -4.2 6.4 3.7
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -9.1 -9.2 17.8 2.1 -0.7 -9.1 1.4 3.0
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -97.4 -73.3 62.7 5.2 -2.2 -23.8 3.5 6.1
  Solvency
  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 209 158 297 339 331 302 335 431* 
  หมายเหตุ: * : เป็นอัตราส่วน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563