ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ไทยรีได้เผยแพร่ผลประกอบการประจำปี 2560

 • งบกำไรขาดทุน

  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

  กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

  • เงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
  • สินทรัพย์อื่น
  • สำรองประกันภัย
  • หนี้สินอื่น
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัท
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

  งบกำไรขาดทุน

  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

  • เงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
  • สินทรัพย์อื่น
  • สำรองประกันภัย
  • หนี้สินอื่น
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัท
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

 • 2555 2556 2557 2558 2559 2560
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  สินทรัพย์ 32,673 26,344 12,817 13,566 14,224 12,328
  • เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน
  18,384 14,281 8,164 8,213 9,130 7,563
  หนี้สิน 29,467 24,358 10,048 9,588 8,977 7,463
  • เงินสำรองทางเทคนิค
  20,307 15,652 4,300 4,223 4,183 3,618
  รวมส่วนของเจ้าของ 3,206 1,985 2,769 3,979 5,247 4,865
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
  0 0 0 0 0 0
  • ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  3,206 1,985 2,769 3,979 5,247 4,865
  งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  เบี้ยประกันภัยต่อรับ 5,116 4,530 4,714 5,262 5,183 4,903
  เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,229 4,176 4,462 3,314 3,404 3,041
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม
  1,046 859 815 778 1,271 1,349
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบน่วมกันพัฒนา
  3,183 3,317 3,647 2,536 2,133 1,691
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,315 4,176 4,426 4,112 3,349 3,171
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 8,722 7,015 4,478 1,794 1,461 1,485
  ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,829 1,781 1,931 1,910 1,438 1,661
  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
  • กรณีรวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  -6,237 -4,619 -1,983 408 450 25
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  -6 192 189 408 450 25
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 122 138 189 142 200 211
  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 1,014 3,279 1,452 1,555 792 1,359
  ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 0 0 0
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -5,344 -1,478 -719 1,821 1,042 1,172
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -1,075 -363 676 324 167 541
  กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0 0 0
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -4,269 -1,116 -1,395 1,497 875 631
  Per Share Basis (THB/share)
  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -1.415 -0.318 -0.37 0.36 0.21 0.15
  เงินปันผลต่อหุ้น 0 0 0 0 0.15 0.10
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.91 0.57 0.66 0.94 1.24 1.15
  Key Ratio
  Profitability
  อัตราค่าสินไหมทดแทน 202.2 168.0 101.2 43.6 43.6 46.8
  อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 42.4 42.6 42.7 46.5 42.9 52.4
  อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.9 3.3 4.2 3.5 6.0 6.7
  อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
  • กรณีรวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  247.5 213.9 148.1 93.6 92.5 105.9
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  103.0 98.7 99.0 93.6 92.5 105.9
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 7.1 19.9 12.6 18.3 9.0 17.4
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -14.8 -3.8 -7.1 11.3 6.3 4.8
  อัตราผลตอบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -236.2 -43.0 -58.7 44.4 19.0 12.5
  Solvency
  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 172 209 158 297 339 331
  2555 2556 2557 2558 2559 2560
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  สินทรัพย์ 33,642 27,910 14,682 15,112 14,418 12,395
  • เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน
  18,895 15,282 9,378 9,875 9,124 7,404
  หนี้สิน 30,154 25,082 10,899 9,656 9,038 7,529
  • เงินสำรองทางเทคนิค
  20,307 15,652 4,300 4,223 4,183 3,618
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,489 2,828 3,782 5,456 5,380 4,866
  • ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
  13 555 728 44 60 0
  • ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  3,476 2,273 3,054 5,412 5,320 4,866
  งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  เบี้ยประกันภัยต่อรับ 5,116 4,530 4,714 5,262 5,183 4,903
  เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 4,229 4,176 4,462 3,314 3,404 3,041
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม
  1,046 859 815 778 1,271 1,349
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบน่วมกันพัฒนา
  3,183 3,317 3,647 2,536 2,133 1,691
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 4,315 4,176 4,426 4,112 3,349 3,171
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 8,722 7,015 4,478 1,794 1,461 1,485
  ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,828 1,782 1,930 1,910 1,438 1,661
  กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
  • กรณีรวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  -6,236 -4,620 -1,982 408 451 25
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  -5 180 190 408 451 25
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 134 126 180 132 187 199
  รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 1,033 1,262 947 3,096 108 446
  ดอกเบี้ยจ่าย
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -5,337 -3,484 -1,215 3,372 372 272
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -996 -730 536 642 69 368
  กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 8 45 202 74 25 15
  กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท -4,349 -2,799 -1,953 2,655 278 -111
  Per Share Basis (THB/share)
  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -1.44 -0.80 -0.52 0.63 0.07 -0.03
  เงินปันผลต่อหุ้น 0 0 0 0 0.15 0.10
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.99 0.65 0.72 1.28 1.26 1.15
  Key Ratio
  Profitability            
  อัตราค่าสินไหมทดแทน 202.2 168.0 101.2 43.6 43.6 46.8
  อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 42.1 42.4 43.3 46.4 42.9 52.4
  อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3.1 3.6 3.4 3.2 5.6 6.3
  อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด            
  • กรณีรวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  247.4 213.9 147.9 93.2 92.1 105.5
  • กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554
  102.8 98.7 98.8 93.2 92.1 105.5
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.3 4.6 4.7 28.9 0.9 5.1
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -14.7 -9.1 -9.2 17.8 2.1 -0.7
  อัตราผลตอบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -206.9 -97.4 -73.3 62.7 5.2 -2.2
  Solvency
  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 172 209 158 297 339 331