ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงิน โดยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัทรับประกันภัยต่ออื่น Thaire เป็นประกันภัยต่อเจ้าเดียวในประเทศ (ไทย) และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่าง ทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

4 ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

เราได้นำเสนอความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท และทางแก้ไขปัญหา ด้วยการมุ่งบริการลูกค้าเป็นสำคัญ ผนวกเข้ากับความสามารถทางด้านเทคนิคที่ดี

การมุ่งเน้นประสิทธิผลขององค์กร

เราสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ

การมุ่งเน้นความมั่นคงทางการเงิน

เรายืนหยัดรักษาความเข้มแข็งมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า ด้วยการรับประกันภัยอย่างสุขุมรอบคอบ และลงทุนในรูปแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative)

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น

เรายืนหยัดที่จะรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ