คณะผู้บริหาร
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 49 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556

สัดส่วนการถือหุ้น:ร้อยละ 0.87

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • Director Certification Program (DCP)/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 3)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ม.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 - 2558 กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2556 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ต.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557 - 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
มี.ค.2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2560 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี เซอวิสเซส
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2549 - 2555 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทองไทยการทอ
2553 - ม.ค.2561 กรรมการ บจก.วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
2553 - ม.ค.2561 กรรมการ บจก.ไททันสปอร์ตแวร์
2556 - 2559 กรรมการ บจก.ไทยรี เทรนนิ่ง
นางนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri - Kansas City สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2537 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2554 - 2560 กรรมการ บจ.ไทยรีไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรกเกอร์
นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.004

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นายจำเริญ ภูษิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.000002

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2546 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2529 - 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ม.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 - ธ.ค.2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Master of Arts - Industral - Organization Psychology Minnesota State University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบริหารสำนักงาน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย - ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี่
นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ม.ค 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ธ.ค.2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ - ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและงบประมาณ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลติ้ง
2556 - 2560 กรรมการ บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
2546 - 2560 กรรมการบจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย)