คณะผู้บริหาร
นางนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri - Kansas City สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • บรรยายหัวข้อ ”การพิจารณารับประกันภัยและการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2537 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
2554 - 2560 กรรมการ บจ.ไทยรีไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรกเกอร์
นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สินไหมทดแทน และต่างประเทศ

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.004

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Greater Mekong Subregion Program (CMA-GMS) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
นายจำเริญ ภูษิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.000002

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2546 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2529 - 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • บรรยายหัวข้อ การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย / บมจ.ฟอลคอนประกันภัย / บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านสังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการประกันภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • บรรยายหัวข้อ Insurance Management Development Program สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยง บริหารความสุข ในยุคดิจิทัล สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยงอย่างไรในยุคดิจิทัล หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ ระบบประกันภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บรรยายหัวข้อ หลักการกำกับการประกันภัยตามกรอบของ IAIS และโครงการประเมินภาคการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฎิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Master of Arts - Industral - Organization Psychology Minnesota State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Aon Best Employers 2018 โดย Aon
 • หลักสูตร Business Discovery Day โดย Microsoft Thailand
 • หลักสูตร Techsauce Culture Summit 2019 โดย Techsauce Media
 • หลักสูตร Strategic & Implementation Plan Workshop โดย Cadis Management Consulting
 • หลักสูตร เตรียมความพร้อมการดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย Destination One

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี่
นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการ และควบคุมภายใน

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
ม.ค 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560 - ธ.ค.2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและงบประมาณ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลติ้ง
2556 - 2560 กรรมการ บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
2546 - 2560 กรรมการบจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย)