รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน
 • ปี 2564

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2564
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2564
  ดาวน์โหลด

  ปี 2563

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2563
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2563
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2563
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2563
  ดาวน์โหลด

  ปี 2562

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2562
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2562
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2562
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2562
  ดาวน์โหลด

  ปี 2561

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2561
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1-2/2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
  ดาวน์โหลด

  ปี 2560

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2560
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2560
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2560
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2560
  ดาวน์โหลด

  ปี 2559

  รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2559
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2559
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2559
  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2559