การประชุมผู้ถือหุ้น
 • ปี 2564

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  ดาวน์โหลด
  สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
  ดาวน์โหลด
  สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2563
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ดาวน์โหลด
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  ดาวน์โหลด
  คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  ดาวน์โหลด
  เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ดาวน์โหลด


  ปี 2563

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
  ดาวน์โหลด
  สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
  ดาวน์โหลด
  สรุปข้อมูลสาคัญทางการเงินประจำปี 2562
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ดาวน์โหลด
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  ดาวน์โหลด


  ปี 2562

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
  ดาวน์โหลด
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
  ดาวน์โหลด
  สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2561
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
  ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ดาวน์โหลด
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  ดาวน์โหลด


  ปี 2561

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
  ดาวน์โหลด
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
  ดาวน์โหลด
  สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2560
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ดาวน์โหลด
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  ดาวน์โหลด


  ปี 2560

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
  ดาวน์โหลด
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
  ดาวน์โหลด
  สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2559
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ดาวน์โหลด
  แผนที่สถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13
  ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12
  ดาวน์โหลด