ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 1.41 5,980,300 1.40 1.40 +0.01 / +0.71%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.40 / 869,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.41 / 25,000
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.40 - 1.42 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.47 - 1.85
ปรับปรุงเมื่อ: 11 มิ.ย. 2564 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 05 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (13/05/2564 ถึง 27/05/2564)
  1.50 1.50 1.26 1.38 186,819,800 261,034,719
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (08/04/2564 ถึง 12/05/2564)
  1.62 1.69 1.40 1.52 751,129,100 1,160,976,687
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  11/06/2564 1.40 1.42 1.40 1.41 5,980,300 8,398,825
  10/06/2564 1.42 1.43 1.40 1.40 4,036,700 5,705,961
  09/06/2564 1.40 1.44 1.39 1.42 18,238,300 25,829,318
  08/06/2564 1.41 1.42 1.37 1.39 9,391,800 13,100,494
  07/06/2564 1.42 1.46 1.41 1.41 7,740,700 11,044,649
  04/06/2564 1.42 1.47 1.42 1.42 12,269,400 17,629,411
  02/06/2564 1.43 1.45 1.42 1.42 5,885,600 8,458,921
  01/06/2564 1.43 1.45 1.42 1.43 9,681,800 13,866,684
  31/05/2564 1.45 1.48 1.43 1.43 15,454,200 22,437,123
  28/05/2564 1.39 1.44 1.37 1.44 35,066,100 49,523,616
  27/05/2564 1.37 1.38 1.36 1.38 7,898,300 10,831,175
  25/05/2564 1.35 1.39 1.35 1.36 13,971,100 19,109,190
  24/05/2564 1.36 1.37 1.34 1.34 8,918,300 12,060,982
  21/05/2564 1.39 1.40 1.36 1.36 6,177,800 8,486,848
  20/05/2564 1.38 1.41 1.37 1.37 15,971,200 22,252,780
  19/05/2564 1.37 1.42 1.37 1.38 15,281,600 21,277,987
  18/05/2564 1.35 1.41 1.35 1.38 17,407,700 24,121,843
  17/05/2564 1.40 1.41 1.32 1.33 21,992,500 29,675,722
  14/05/2564 1.45 1.46 1.37 1.40 20,297,900 28,769,973
  13/05/2564 1.50 1.50 1.26 1.45 58,903,400 84,448,219
  12/05/2564 1.52 1.56 1.49 1.52 79,273,400 121,306,615
  11/05/2564 1.50 1.51 1.47 1.51 32,565,700 48,638,989
  10/05/2564 1.52 1.53 1.49 1.49 14,548,300 21,835,690
  07/05/2564 1.55 1.55 1.51 1.51 17,534,800 26,768,535
  06/05/2564 1.50 1.54 1.47 1.54 27,792,700 41,935,238
  05/05/2564 1.54 1.54 1.50 1.50 17,485,000 26,399,064
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %