ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.98 18,188,300 1.00 1.00 -0.02 / -2.00%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.97 / 576,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.98 / 220,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.95 - 1.01 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.30 - 1.13
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ส.ค. 2563 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 07 สิงหาคม 2563

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (09/07/2563 ถึง 22/07/2563)
  0.88 0.95 0.76 0.88 140,906,300 125,838,827
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (10/06/2563 ถึง 08/07/2563)
  0.53 0.97 0.47 0.89 591,533,200 452,482,104
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  07/08/2563 1.00 1.01 0.95 0.98 18,188,300 17,885,316
  06/08/2563 1.03 1.04 1.00 1.00 9,989,600 10,158,665
  05/08/2563 1.06 1.07 1.02 1.03 15,693,300 16,307,625
  04/08/2563 1.01 1.09 1.01 1.06 53,793,000 56,955,316
  03/08/2563 1.03 1.04 1.00 1.01 8,030,700 8,131,949
  31/07/2563 0.98 1.07 0.97 1.03 21,239,400 21,955,072
  30/07/2563 1.07 1.08 0.95 0.99 37,130,300 37,808,155
  29/07/2563 1.08 1.11 1.05 1.07 38,134,600 41,382,249
  24/07/2563 1.01 1.13 1.01 1.07 145,558,200 157,288,735
  23/07/2563 0.89 1.01 0.88 1.01 84,618,000 82,766,734
  22/07/2563 0.91 0.91 0.88 0.88 10,054,500 9,007,757
  21/07/2563 0.90 0.92 0.89 0.89 10,839,400 9,764,547
  20/07/2563 0.90 0.92 0.88 0.89 8,833,900 7,925,294
  17/07/2563 0.93 0.93 0.88 0.90 14,251,400 12,824,141
  16/07/2563 0.86 0.95 0.86 0.92 36,486,800 33,586,974
  15/07/2563 0.86 0.87 0.84 0.85 2,564,100 2,195,435
  14/07/2563 0.86 0.88 0.76 0.85 18,911,700 15,886,964
  13/07/2563 0.90 0.92 0.85 0.86 17,642,000 15,520,839
  10/07/2563 0.89 0.92 0.89 0.90 9,568,600 8,589,465
  09/07/2563 0.88 0.91 0.87 0.89 11,753,900 10,537,411
  08/07/2563 0.93 0.93 0.88 0.89 10,105,000 9,103,822
  07/07/2563 0.94 0.94 0.91 0.92 14,788,600 13,679,401
  03/07/2563 0.93 0.97 0.92 0.93 30,564,800 28,777,313
  02/07/2563 0.90 0.95 0.86 0.91 34,008,000 31,013,895
  01/07/2563 0.89 0.92 0.88 0.90 31,812,100 28,723,416
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %