ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.74 290,400 0.74 0.74 - / -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.73 / 83,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.74 / 98,600
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.73 - 0.74 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.72 - 1.17
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ส.ค. 2562 (11:50)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (19/07/2562 ถึง 02/08/2562)
  0.80 0.84 0.79 0.80 12,927,000 10,478,809
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (20/06/2562 ถึง 18/07/2562)
  0.79 0.84 0.78 0.80 35,529,900 28,517,053
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  19/08/2562 0.74 0.74 0.73 0.74 315,700 232,616
  16/08/2562 0.73 0.74 0.73 0.74 879,200 645,476
  15/08/2562 0.73 0.74 0.72 0.73 652,800 472,273
  14/08/2562 0.76 0.76 0.74 0.74 2,053,600 1,544,269
  13/08/2562 0.76 0.77 0.75 0.76 851,800 646,488
  09/08/2562 0.77 0.78 0.77 0.77 1,084,100 837,487
  08/08/2562 0.80 0.81 0.77 0.78 3,874,700 3,057,629
  07/08/2562 0.80 0.81 0.79 0.80 862,300 692,794
  06/08/2562 0.80 0.81 0.79 0.81 1,129,400 902,724
  05/08/2562 0.80 0.81 0.80 0.81 1,080,800 865,107
  02/08/2562 0.81 0.81 0.80 0.80 1,207,200 968,436
  01/08/2562 0.81 0.81 0.80 0.81 104,300 84,223
  31/07/2562 0.81 0.82 0.80 0.81 2,101,500 1,706,042
  30/07/2562 0.80 0.84 0.79 0.81 7,620,600 6,216,277
  26/07/2562 0.79 0.80 0.79 0.79 336,400 266,362
  25/07/2562 0.79 0.80 0.79 0.79 13,400 10,588
  24/07/2562 0.80 0.80 0.79 0.79 215,300 170,960
  23/07/2562 0.80 0.80 0.79 0.79 511,000 404,051
  22/07/2562 0.80 0.81 0.79 0.80 374,900 298,994
  19/07/2562 0.80 0.81 0.79 0.80 442,400 352,876
  18/07/2562 0.80 0.81 0.80 0.80 109,500 87,620
  17/07/2562 0.80 0.80 0.79 0.80 208,800 165,406
  15/07/2562 0.80 0.81 0.79 0.80 325,400 260,354
  12/07/2562 0.81 0.82 0.80 0.80 2,564,700 2,059,974
  11/07/2562 0.81 0.81 0.80 0.81 1,034,100 837,597
  10/07/2562 0.79 0.83 0.79 0.81 5,514,700 4,478,377
  09/07/2562 0.79 0.79 0.78 0.79 579,300 457,562
  08/07/2562 0.79 0.80 0.79 0.79 535,900 423,393
  05/07/2562 0.80 0.80 0.79 0.80 708,300 562,423
  04/07/2562 0.79 0.79 0.78 0.79 1,755,600 1,380,580
  03/07/2562 0.79 0.80 0.79 0.79 4,162,600 3,294,732
  02/07/2562 0.80 0.80 0.79 0.79 1,869,400 1,477,647
  01/07/2562 0.81 0.82 0.80 0.80 2,726,200 2,203,312
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %