ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.85 743,000 0.85 0.85 - / -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.85 / 110,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.86 / 228,100
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.85 - 0.86 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.73 - 1.76
ปรับปรุงเมื่อ: 26 เม.ย. 2562 (14:36)
 • อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2560


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 5,354,711,906 บาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 8,598.59 บาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 5,165

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 52.31%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2560 2559 2558 2557 2556 2555
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49 1,187.76
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49 1,187.35
  มูลค่าตามราคาตลาด 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20 4,060.74
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A 30.93 5.18 N/A N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  1.59 1.65 2.13 4.6 5.03 5.58

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2562 ถึง 25 เมษายน 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (26/03/2562 ถึง 09/04/2562)
  0.76 0.78 0.74 0.77 11,479,400 8,747,248
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (26/02/2562 ถึง 25/03/2562)
  0.87 0.88 0.73 0.75 55,251,500 44,079,139
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  25/04/2562 0.87 0.87 0.85 0.85 1,033,400 884,653
  24/04/2562 0.87 0.87 0.86 0.86 1,218,600 1,048,707
  23/04/2562 0.90 0.90 0.86 0.87 3,590,600 3,148,306
  22/04/2562 0.90 0.93 0.90 0.90 4,319,300 3,936,314
  19/04/2562 0.86 0.90 0.85 0.90 3,901,100 3,419,667
  18/04/2562 0.84 0.88 0.82 0.85 6,538,000 5,551,141
  17/04/2562 0.77 0.83 0.77 0.83 8,594,300 7,006,913
  12/04/2562 0.77 0.78 0.77 0.77 699,000 538,258
  11/04/2562 0.77 0.78 0.77 0.77 832,100 640,727
  10/04/2562 0.76 0.78 0.76 0.77 877,200 675,104
  09/04/2562 0.76 0.77 0.76 0.77 1,257,100 966,468
  05/04/2562 0.76 0.77 0.76 0.76 277,800 211,133
  04/04/2562 0.76 0.77 0.75 0.76 625,400 475,519
  03/04/2562 0.76 0.77 0.76 0.76 1,207,300 917,590
  02/04/2562 0.76 0.77 0.75 0.75 1,028,000 778,596
  01/04/2562 0.75 0.76 0.75 0.76 1,089,800 826,090
  29/03/2562 0.77 0.77 0.75 0.75 1,536,000 1,165,170
  28/03/2562 0.76 0.78 0.76 0.76 3,307,600 2,542,511
  27/03/2562 0.76 0.76 0.74 0.75 932,000 699,219
  26/03/2562 0.76 0.76 0.75 0.76 218,400 164,952
  25/03/2562 0.77 0.77 0.75 0.75 450,300 341,302
  22/03/2562 0.77 0.78 0.77 0.77 185,000 142,501
  21/03/2562 0.77 0.78 0.76 0.77 396,600 306,006
  20/03/2562 0.74 0.77 0.74 0.77 3,565,500 2,678,641
  19/03/2562 0.74 0.75 0.73 0.74 2,800,300 2,073,435
  18/03/2562 0.75 0.77 0.74 0.74 2,605,000 1,942,055
  15/03/2562 0.76 0.77 0.76 0.76 710,600 541,137
  14/03/2562 0.76 0.77 0.75 0.76 5,388,900 4,062,614
  13/03/2562 0.79 0.79 0.77 0.77 5,961,200 4,620,289
  12/03/2562 0.81 0.81 0.79 0.79 2,509,900 1,992,319
  11/03/2562 0.81 0.82 0.79 0.81 4,879,600 3,909,087
  08/03/2562 0.81 0.82 0.81 0.81 937,000 758,996
  07/03/2562 0.81 0.82 0.81 0.82 1,631,700 1,322,266
  06/03/2562 0.81 0.82 0.81 0.82 1,658,800 1,346,245
  05/03/2562 0.82 0.82 0.81 0.81 2,239,800 1,815,529
  04/03/2562 0.82 0.82 0.81 0.82 1,119,300 912,764
  01/03/2562 0.83 0.83 0.82 0.82 4,805,900 3,972,377
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %