วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


“เราพร้อมเป็นคำตอบของ
ธุรกิจประกันภัยในอาเซียน”
“เราเป็นผู้รับประกันภัยต่อที่ขาย
ความคิดสร้างสรรค์และบริการ”

พันธกิจ

พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการประกันภัยส่วนบุคคลและด้านบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อและบริษัทประกันภัย
เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า คู่ค้า และ พนักงาน
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยความมั่นคงทางการเงิน

เราจะสร้างคุณค่าให้กับ

คู่ค้า

ความมั่นคงของฐานะการเงิน

ความคุ้มค่า และประสิทธิผล

นวัตกรรมทางธุรกิจ

การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

ผู้ถือหุ้น

การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนบนพื้นฐานของความเสี่ยง

การรับประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ

การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างมืออาชีพ

จริยธรรมทางธุรกิจ

พนักงาน

โปรแกรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี

สมดุลระหว่างชีวิตและงาน