เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2562

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 30:39 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 01:55:28 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2561

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 31:08 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2561

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 01:03:30 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2561

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 58:14 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 25

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2560

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 53:13 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 24

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF
เว็บแคสต์ 01:29:46 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2559

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3/2559

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF

ประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาสที่ 2/2559

เอกสารนำเสนอ ไฟล์ PDF